Общи условия
logo

Общи условия

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между потребител и търговец на  платформа gousto.bg (електронен магазин)които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.

1. gousto.bg, предоставя на Потребител/Ползвателите възможност за пазаруване на стоки от типа хранителни и козметика с доставка за региона на Република България, без за това да е необходима регистрация на Потребителски профил. При  желание за регистрация на профил, Потребителя е необходимо да следва стъпки за регистрация, като в случай на отказ от това, Потребител следва само стъпките касаещи поръчката.

Сайтът осъществява контакт между Потребител и доставчици,в това число и логистика по приемането, обработването и доставката на избраната от Потребител стока.

2. Правилата на общи условия се прилагат спрямо Потребител, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в информационната платформа, може да се направи извод, че по смисъла на Закона за защита на Потребител, Закона за електронната търговия на Р. България и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребител по отношение на договорите от разстояние.

3. В онлайн магазина профил могат да създават както физически, така и юридически лица. За да се създаде активен профил, лицето трябва да попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация.Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП, при регистрация Потребител изрично посочва че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.Като се регистрира в платформата, Потребител потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица.

4. Права и задължения на Потребител

 4.1 Потребител/Ползвателят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата Потребител са длъжни да избягват извършването на действия, които нарушават закона.

4.2. Потребител се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право,да уведомява незабавно Доставка gousto.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия. 

5. Поръчка

Цените на стоките и артикулите предлагани gousto.bg са цени без цената за доставката. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.

Стъпки, през който Потребител/Ползвател трябва да премине за направи валидна поръчка:

Следва системата да зареди страница със подробности за вашата поръчката. Ще получите и имейл със добробности за поръчката.

Ще получите обаждане в рамките на два дена, за потвърждение/ изпълнение на поръчката/ доставка.

6. Доставка

Потребителят има право да избере дали заявената поръчана от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер,или да бъде доставена до офис на доставчик

6.1.Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите,на доставчика.Срок на доставката: в период от  3 до 14 работни дни след приемането и обработването на поръчката. Доставчика си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни, при обстоятелства различни от нормалните. Доставчика ще уведоми Потребител в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.

6.2.В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и gousto.bg  е в невъзможност да изпълни поръчката,то Потребителят има право, при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена.
 

 7.Съобщения

С приемането на настоящите общи условия Потребителят се съгласява, сайтът да му изпраща  информационна и рекламна във връзка с офертите и промоциите предлагани от gousto.bg

8.Правa

Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При не постигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния съд по реда на Гражданския процесуален кодекc

За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

С поставяне на отметка, срещу Общи условия,ПОТРЕБИТЕЛ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

9.Настоящите общи условия се прекратяват в следните случаи: по

Ползването на gousto.bg представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.